Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Smykla, dyrektor@kulturalia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 099 977. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul Fabryczna 39:

 1. Do budynku prowadzi 3 wejścia od północnej strony ul Fabrycznej w tym jedno wejście do biblioteki.
 2. Do biblioteki prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (galeria, garderoba, sala widowiskowa, salka muzyczna oraz biblioteka).
 7. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się tylko na parterze budynku.
 8. Przy budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Filia Dom Kultury ŚDK w Skopaniu – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7:

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony stadionu sportowego WISAN Skopanie oraz drugie wejście od strony ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Do wejścia prowadzi jeden mały stopień.
 3. Przy stopniu dostawiany jest podest jako podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. W budynku nie ma windy.
 7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (holl, świetlica, sala widowiskowa, salka muzyczna)
 8. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się tylko na parterze budynku.
 9. Przy budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
administrator
Data wytworzenia
18.02.2021
Data publikacji
18.02.2021
Data modyfikacji
14.07.2024