Regulamin gminnego  konkursu plastyki tradycyjnej  „WIELKANOC 2024”

 Organizatorem gminnego konkursu plastyki wielkanocnej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół, z terenu miasta i gminy Baranów Sandomierski.

  1. CELE KONKURSU:

–  Kultywowanie i ochrona  zanikających tradycji naszego regionu.

– Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik i materiałów stosowanych do wykonania dekoracji i ozdób związanych ze świętami wielkanocnymi oraz kartek.

– Rozwój zainteresowań, uzdolnień plastycznych i manualnych.

– Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i estetykę.

– Stworzenie możliwości twórczej aktywności oraz konfrontacji dzieci i młodzieży.

  1. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są prac plastycznych związanych z doroczną obrzędowością, kultywowaniem pięknej, naszej  tradycji i zwyczajów ludowych związanych z WIELKANOCĄ.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Prace muszą być wykonane własnoręcznie, przez dzieci lub młodzież biorącą udział w konkursie. Preferowane są tradycyjne metody i techniki.

– Prace z użyciem półproduktów, gotowych kwiatków sztucznych lub plastikowych elementów itp. nie będą oceniane przez komisję.

– Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę, ale z kartką świąteczną.

– Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych oraz tematycznych:


KATEGORIE WIEKOWE:

I kat.  – przedszkole i „zerówka”

II kat. – szkoła podstawowa kl. I – IV

III kat. – szkoła podstawowa kl. V – VIII


KATEGORIE TEMATYCZNE:

kat. I – OZDOBY ŚWIĄTECZNE TRADYCYJNE Z KARTKĄ ŚWIĄTECZNĄ.

 (w tej kategorii oceniane będą:, stroiki, palmy wielkanocne, pająki )

kat. II – OZDOBY WSPÓŁCZESNE Z KARTKĄ ŚWIĄTECZNĄ. Na przykład  „recylking” czyli dekoracje świąteczne z materiałów wtórnych.

Prace z czytelną metryczką (DUŻE DRUKOWANE LITERY :  Imię , nazwisko dziecka, klasa, szkoła, rok urodzenia odnosi się do przedszkoli, nr telefonu kontaktowego) oraz wypełnionym formularzem RODO, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu, należy dostarczyć w terminie do dnia 15 marca  2024 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, pokój nr 5.

  1. OCENA I NAGRODY

– Oceny prac dokonuje komisja konkursowa.

– Komisja oceni prace według poniższych kryteriów:

* zgodność z tradycją i kulturą regionu,

* samodzielność wykonania,

* staranność i technika wykonania,

* ogólne wrażenie artystyczne.

– Najciekawsze i najładniej wykonane prace zostaną nagrodzone.

– Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

– Werdykt komisji będzie ostateczny.

– Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz odbiór prac, odbędzie się w kwietniu 2024 roku.

– Protokół komisji konkursowej zostanie udostępniony na Facebook MGOK w Baranowie Sandomierskim i na stronie Urzędu Gminy Baranów Sandomierski.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 28 kwietnia 2024 r. Po tym terminie organizator nie odpowiada za nie.

– Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu.

– Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

– Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
20.02.2024
Data publikacji
20.02.2024
Data modyfikacji
25.07.2024