XXV Festiwal Dziecko w Folklorze – Regulamin

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym XXV Ogólnopolski Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania:

REGULAMIN FESTIWALU „Dziecko w Folklorze” 2018

KARTA UCZESTNICTWA Festiwalu

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej

„DZIECKO W FOLKLORZE”

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
CEL I PRZEDMIOT FESTIWALU:

 1. Zainspirowanie osób dorosłych kultywujących tradycje związane z rodzimą kulturą, do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu kultury ojców.
 2. Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca pieśń sieroca, kołysanka, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci.
 3. Rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem.
 4. Integracja młodych animatorów kultury, rozbudzenie zainteresowania folklorem poprzez tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu, pochodzącymi z różnych regionów Polski.
 5. Gromadzenie materiałów, które mogą posłużyć do opracowania wydawnictw, jako wiedzy o regionach i materiałów repertuarowych do pracy z dziećmi w postaci DVD.

TERMIN I MIEJSCE:

17 czerwca 2018 r. Zespół Zamkowo-Parkowy oraz scena plenerowa w Baranowie Sandomierskim.

WARUNKI UDZIAŁU:

 1. Uczestnikami są dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia włącznie, w wyszczególnionych kategoriach konkursu. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.

Soliści śpiewacy

Mogą wykonać następujące gatunki pieśni: kołysanka, pieśń sieroca, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku.
Prezentuje się dwie dowolne pieśni w nieprzekraczalnym czasie 10 min.

Istnieje możliwość wykonania pieśni z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją danego regionu.

Grupy śpiewacze

Mogą wykonać 2 pieśni o tematyce podanej wyżej, w nieprzekraczalnym czasie 10 min. Grupa nie może przekroczyć 10 osób.
Istnieje możliwość wykonania pieśni z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją danego regionu.

Grupy obrzędowe

Przedstawiają obraz sceniczny związany tematycznie z dziećmi, zgodny z tradycją własnego regionu (np. gry, zabawy, scenki rodzajowe itp.). Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min. Grupa nie może być liczniejsza niż 15 osób.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z treści prezentowanych, dopuszcza się obecność osoby dorosłej w grupie.

Instrumentaliści
Wykonują muzykę ludową własnego regionu – trzy utwory o łącznym czasie do 10 min. Kapele w tradycyjnym składzie do 10 osób (dopuszcza się w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach obecność jednej osoby dorosłej grającej z dziećmi, jeżeli wymaga tego specyfika instrumentu lub jeżeli dorosły występuje w charakterze „mistrza”.

Zespoły taneczne (regionalne oraz zespoły pieśni i tańca)
Prezentują 2 układy taneczne o łącznym czasie do 20 minut. Liczebność grupy nie może przekraczać 20 osób łącznie z kapelą.  Dopuszcza się ewentualnie w uzasadnionych przypadkach występ zespołu z muzyką mechaniczną (CD, mp3).

Repertuar powinien być odpowiedni do wieku dziecka prezentującego.

Uczestnicy Festiwalu prezentują się w regionalnych strojach ludowych, lecz dostosowanych do charakteru prezentacji.

Przekroczenie regulaminowego czasu lub innych zasad prezentacji spowoduje  DYSKWALIFIKACJĘ.

 1. Uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie, osoby prywatne na załączonych kartach uczestnictwa, które można powielić, w zależności od ilości zgłoszonych osób.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres
  Biura Organizacyjnego do 1.06.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłanie akredytacji w wysokości
  25 zł od osoby, zgodnie z ilością zgłoszonych uczestników, opiekunów i kierowców na konto MGOK w Baranowie Sandomierskim do 08.06.2018 r.:

LBR BS O/ Baranów Sandomierski

95 9434 1067 2004 1408 4026 0001

z dopiskiem „Dziecko w Folklorze”.

Kserokopię wpłaty prosimy okazać w Biurze Organizacyjnym w dniu przybycia.


KRYTERIA OCENY:

Organizatorzy powołują Jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych wg następujących kryteriów: zgodność z tradycją danego regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), ogólny wyraz artystyczny. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.


NAGRODY:

 • Nagrodą główną przyznawaną w każdej kategorii jest „Drewniany Klepok” oraz nagroda pieniężna.
 • Uczestnicy (soliści i zespoły) otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


UWAGI KOŃCOWE:

 • Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z lat 2012 – 2017.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg (zakwaterowanie w szkołach, ilość noclegów jest ograniczona).
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i przyjeżdżają na koszt własny.
 • Organizator festiwalu zaprasza do udziału również twórcę ludowego charakterystycznego dla danego regionu, któremu zapewniamy stoisko wystawiennicze oraz miejsce do wykonywania wyrobów rękodzieła artystycznego „na żywo”. Kwestię wyboru artysty ludowego pozostawiamy uczestnikom festiwalu.
 • Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych informacji rozstrzygać będzie kierownik organizacyjny festiwalu.
 • Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela Biuro Organizacyjne – tel./fax.15 811 80 54 wew.24.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego