Akcja segregacja!!!

Ogłaszamy konkurs na plakat i hasło, które promować będą segregowanie śmieci lub przestrzegać przed paleniem w piecach byle czym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy. Najlepszy plakat zostanie wydrukowany w dużym formacie i będzie oficjalnym materiałem promocyjnym naszej gminy. Dodatkowo dla autorów najlepszych prac przewidziano ciekawe nagrody.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj: Regulamin konkursu plastycznego Akcja Segregacja

 

 

Regulamin

Gminnego Konkursu Plastycznego

AKCJA SEGREGACJA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zaprasza do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym adresowanym do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci z przedszkoli.

Temat: Konkurs na plakat i hasło reklamujące segregację śmieci lub ostrzegające przed zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedzialnego palenia w piecach odpadami groźnymi dla środowiska i ludzi.

Cele:

– kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych dotyczących dbałości i przemyślanych działań odnośnie segregowania śmieci, a tym samym uważnego, mądrego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu,

– zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą segregowania śmieci i praktyką takich działań w życiu codziennym,

– uwrażliwienie młodych ludzi na problemy związane z ochroną naszej planety, na brak odpowiedzialności ze strony człowieka i jego destrukcyjne postępowanie,

– wychowywanie dzieci poprzez wskazanie właściwej postawy wobec problemu segregacji oraz podkreślenie jak ważna jest odpowiedzialność i rola każdego człowieka.

Technika: dowolna (płaska).

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (można ją nakleić z tyłu pracy).

 Metryczka powinna zawierać następujące dane;

– tytuł pracy,

– imię i nazwisko autora,

– wiek,

– nazwę szkoły (przedszkola),

– imię i nazwisko opiekuna,

Format: każdy uczestnik może złożyć jedną pracę o wymiarach nieprzekraczających formatu 50×70 cm i nie mniejszą niż format 29×42 cm.

 Ocena: prace uczestników konkursu będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

I – przedszkole

II – klasa I-III,

III – klasa IV-VI,

IV – klasa VII-VIII i gimnazjum.

Kryteria: oryginalność i kreatywność w przedstawieniu tematu, wyraz artystyczny, kompozycja, staranność, zgodność z regulaminem.

Kierując się powyżej wymienionymi kryteriami komisja wyłoni zwycięzców konkursu. Decyzje podjęte przez członków komisji nie podlegają odwołaniu.

Termin: prace plastyczne, opatrzone metryczką należy złożyć do 29 września 2017 r. w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim lub ŚDK w Skopaniu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas pikniku ekologicznego „AKCJA SEGREGACJA”.

Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

Szczegółowe informacje: MGOK w Baranowie Sandomierskim tel. 15 811 80 54.

 

Serdecznie zapraszamy!