Regulamin zajęć i karty uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2019/2020

Regulamin oraz karty uczestnictwa w zajęciach można pobrać klikając poniżej. Publikujemy także pełną treść regulaminu.

 

Regulamin zajęć MGOK 2019_2020

KARTA DOROSŁEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 2019

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ NIEPEŁNOLETNIEGO 2019

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim
oraz Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu
w sezonie artystycznym 2019/2020

I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika osobiście u instruktora wybranej formy zajęć, wypełnienie Karty uczestnika oraz podpisanie dołączonych do niej oświadczeń.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.
 3. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
 4. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed i po zakończeniu zajęć.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników MGOK-u.
 6. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku:
 7. braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
 8. nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
 9. częstej nieobecności, w wyniku której praca grupy ulega destabilizacji (próby, przedstawienia itp.).
 10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

II PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Opłata za zajęcia wynosi:
 3. a) taneczne, plastyczne, rękodzieło – 10 zł na miesiąc,
 4. b) wokalne – 10 zł za miesiąc,
 5. c) indywidualna nauka gry na instrumentach (fortepian) oraz wszelkie inne zajęcia indywidualne – 30 zł za miesiąc,
 6. c) orkiestra – bezpłatnie.
 7. Ulgi są przyznawane wyłącznie w następujących przypadkach:
 8. jeżeli w zajęciach uczestniczy dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny – opłata miesięczna za zajęcia zostanie obniżona o 50% zł za każde dziecko (nie dotyczy indywidualnej nauki gry na instrumentach oraz studia wokalnego),
 9. jeżeli dziecko uczestniczy w więcej, niż jednych zajęciach, opłata za uczestnictwo w każdych
  z nich zostanie obniżona o 50% (nie dotyczy indywidualnej nauki gry na instrumentach oraz studia wokalnego),
 10. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny uczestnika – ostateczną decyzję
  o umorzeniu, bądź obniżeniu opłaty podejmuje Dyrektor w porozumieniu z instruktorem na wniosek rodzica uczestnika zajęć.
 11. Ulgi nie sumują się.
 12. Opłaty za zajęcia regulowane są do 10. dnia każdego miesiąca w okresie od października do maja:
 13. gotówką w księgowości w pokoju nr 7 w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim,
 14. gotówką w biurze w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu,
 15. przelewem na konto bankowe MGOK-u: LBR BS O/Baranów Sandomierski 95 9434 1067 2004 1408 4026 0001 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz nazwę zajęć.
 16. Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę godzin zajęć przypadających w danym miesiącu.
 17. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc, przy czym decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MGOK-u.
 18. Rezygnacja uczestnika z zajęć następuje na wniosek rodzica, bądź opiekuna prawnego
  i tylko wtedy następuje zwolnienie z dalszych opłat za zajęcia.
 19. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 20. choroby instruktora,
 21. sytuacji, gdy na terenie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
 22. prowadzenia prac remontowych uniemożliwiających prowadzenie zajęć,
 23. zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
 24. W przypadku odwołania zajęć z ww. powodów, zajęcia te będą w miarę możliwości odrabiane
  w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora.
 25. W przypadku odwołania przez instruktora więcej, niż połowy zajęć w miesiącu i braku możliwości odrobienia, opłata miesięczna może zostać pomniejszona lub MGOK odstąpi od jej pobierania. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora.
 26. Zajęcia odwołane w przypadku wakacji, ferii, świąt itp. nie będą odrabiane.

III ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

 1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji.
  W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci.
 4. Wszystkich uczestników zajęć tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie.
 5. MGOK nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni/garderobie.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy i ich rodzice lub opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora MGOK-u.
 2. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem.
 3. Wzór karty zgłoszenia uczestnika – niepełnoletniego i dorosłego – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Oświadczenia RODO stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.